Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Isabo   106 Bard 859.00 425.00 0.00 434.00 05/08/20
2 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
3 Cyngen   110 Bard 167.00 200.00 0.00 -33.00 03/13/20
4 Chubbygoose   120 Bard 108.00 375.00 -47.00 -314.00 11/12/22
5 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
6 Vesagran   105 Bard 142.00 0.00 -28.00 114.00 12/05/19
7 Niente   120 Bard 63.00 0.00 0.00 63.00 09/29/22
8 Toorough   115 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 08/06/21
9 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
10 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
11 Tibb   110 Bard 193.00 0.00 0.00 193.00 01/18/20
12 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
13 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
14 Sirene   115 Bard 76.00 0.00 0.00 76.00 06/19/21
15 Jamzu   120 Bard 100.00 0.00 0.00 100.00 11/17/23
16 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
17 Tradewinds   125 Bard 325.00 1025.00 0.00 -700.00 12/30/23
18 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
19 Yulia   125 Bard 744.00 468.00 0.00 276.00 12/23/23
20 Terpsekhora   120 Bard 2812.00 4535.00 -39.00 -1762.00 12/16/23
21 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
22 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
23 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
24 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
25 Traysing   115 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/02/20
26 Rincoo   120 Bard 1059.00 1160.00 -14.00 -115.00 01/26/24
27 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
28 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
29 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
30 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
31 Zendikar   115 Bard 865.00 990.00 -80.00 -205.00 12/04/21
32 Tefra   110 Bard 562.00 150.00 0.00 412.00 12/07/19
33 Boopity   115 Bard 65.00 250.00 0.00 -185.00 10/14/21
34 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
35 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
36 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
37 Bumfoot   110 Bard 427.00 575.00 -8.00 -156.00 02/01/19
38 Skyles   111 Bard 67.00 175.00 0.00 -108.00 06/06/20
39 Speshal   120 Bard 441.00 1300.00 -30.00 -889.00 11/11/23
40 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
41 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
42 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
43 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
44 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
45 Warsong   110 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 06/21/19
46 Syngg   120 Bard 1144.00 1925.00 0.00 -781.00 10/06/23
47 Lothario   115 Bard 214.00 300.00 0.00 -86.00 09/30/21
48 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
49 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
50 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
51 Blackfang   115 Bard 955.00 2575.00 0.00 -1620.00 11/20/20
52 Semafor   120 Bard 88.00 0.00 -32.00 56.00 09/07/23
53 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
54 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
55 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
56 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
57 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
58 Narwhale   110 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 08/02/19
59 Wilaren   120 Bard 161.00 500.00 -21.00 -360.00 09/01/22
60 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
61 Yoscorio   115 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 06/11/20
62 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
63 Scorneternity   110 Bard 161.00 0.00 0.00 161.00 05/30/19
64 Elyssanda   115 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 08/22/20
65 Quinalt   120 Bard 367.00 1350.00 0.00 -983.00 10/13/23
66 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
67 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
68 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
69 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
70 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
71 Trommel   115 Bard 9300.00 8205.00 -402.00 693.00 10/06/22
72 Melodeeic   118 Bard 18.00 0.00 -18.00 0.00 09/02/22
73 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
74 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
75 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
76 Fensong   120 Bard 584.00 1015.00 -50.00 -481.00 07/28/23
77 Vearra   120 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 10/27/23
78 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
79 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
80 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
81 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
82 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
83 Leowan   110 Bard 11.00 0.00 0.00 11.00 11/09/19
84 Gracklette   120 Bard 1874.00 950.00 0.00 924.00 10/06/23
85 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
86 Djeggz   105 Bard 310.00 1485.00 -21.00 -1196.00 09/07/19
87 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
88 Allyris   115 Bard 1211.00 765.00 0.00 446.00 05/27/21
89 Mcrob   120 Bard 446.00 1200.00 -19.00 -773.00 02/24/24
90 Kraxus   115 Bard 1866.00 2460.00 -613.00 -1207.00 11/19/22
91 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
92 Songfin   115 Bard 395.00 475.00 -54.00 -134.00 12/03/21
93 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
94 Presiss   115 Bard 7889.00 4300.00 -196.00 3393.00 03/19/22
95 Lullebie   110 Bard 50.00 0.00 -1.00 49.00 07/24/20
96 Maangina   120 Bard 343.00 25.00 0.00 318.00 03/04/23
97 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
98 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
99 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
100 Klaaus   115 Bard 28.00 75.00 0.00 -47.00 04/29/21
101 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
102 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
103 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
104 Devdog   105 Bard 1184.00 210.00 -46.00 928.00 03/27/20
105 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
106 Aeguvien   115 Bard 97.00 50.00 -14.00 33.00 04/10/20
107 Hersheyz   120 Bard 79.00 800.00 -13.00 -734.00 01/26/23
108 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
109 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
110 Kirbanex   110 Bard 18.00 0.00 0.00 18.00 03/28/19
111 Riffz   120 Bard 853.00 1525.00 0.00 -672.00 07/01/23
112 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
113 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
114 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
115 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
116 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
117 Dirtycrown   113 Bard 45.00 0.00 -24.00 21.00 05/02/20
118 Denamerrilin   120 Bard 270.00 825.00 -12.00 -567.00 02/01/24
119 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
120 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
121 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
122 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
123 Helane   110 Bard 17.00 0.00 0.00 17.00 05/10/19
124 Farest   120 Bard 5756.00 3820.00 -247.00 1689.00 11/10/23
125 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
126 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
127 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
128 Primax   110 Bard 40.00 150.00 0.00 -110.00 02/16/19
129 Geekysongz   115 Bard 681.00 800.00 -25.00 -144.00 06/18/20
130 Bozit   120 Bard 2906.00 2425.00 -158.00 323.00 10/13/23
131 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
132 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
133 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
134 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
135 Hawrlee   105 Bard 1518.00 1940.00 -132.00 -554.00 01/25/20
136 Petrol   110 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 06/20/19
137 Kupac   120 Bard 197.00 560.00 -63.00 -426.00 04/21/22
138 Placedo   114 Bard 51.00 145.00 0.00 -94.00 04/24/20
139 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
140 Reyek   120 Bard 38557.00 29338.00 -665.00 8554.00 02/24/24
141 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
142 Gibbson   115 Bard 70.00 100.00 0.00 -30.00 09/11/21
143 Dejeric   120 Bard 1070.00 3395.00 -136.00 -2461.00 11/11/23
144 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
145 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
146 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
147 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
148 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
149 Bluse   110 Bard 72.00 0.00 0.00 72.00 08/29/19
150 Nancy   120 Bard 1815.00 1625.00 0.00 190.00 02/18/23
151 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
152 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
153 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
154 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
155 Camraderry   115 Bard 195.00 25.00 0.00 170.00 08/27/20
156 Starea   120 Bard 224.00 250.00 0.00 -26.00 09/28/23
157 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
158 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
159 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
160 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
161 Aegile   115 Bard 1267.00 1340.00 -63.00 -136.00 09/17/21
162 Jinglepoet   115 Bard 678.00 1600.00 -4.00 -926.00 12/03/21
163 Dalolen   120 Bard 84.00 350.00 0.00 -266.00 09/08/22
164 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
165 Niell   105 Bard 686.00 1485.00 -125.00 -924.00 09/14/19
166 Pulzatrain   107 Bard 192.00 150.00 -45.00 -3.00 09/14/19
167 Exellentriff   115 Bard 1876.00 1950.00 -184.00 -258.00 04/16/22
168 Zujam   120 Bard 244.00 250.00 0.00 -6.00 10/19/23
169 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
170 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
171 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
172 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
173 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
174 Musicaa   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/11/19
175 Althien   120 Bard 308.00 0.00 -1.00 307.00 11/24/23
176 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
177 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
178 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
179 Rakista   115 Bard 188.00 450.00 -1.00 -263.00 01/02/21
180 Wegluan   120 Bard 234.00 2125.00 -15.00 -1906.00 12/14/23
181 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
182 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
183 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
184 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
185 Wenry   115 Bard 471.00 150.00 0.00 321.00 11/13/20
186 Amei   110 Bard 13.00 100.00 0.00 -87.00 11/21/19
187 Asharp   120 Bard 3409.00 2625.00 -101.00 683.00 11/09/23
188 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
189 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
190 Taurato   120 Bard 2035.00 2440.00 -263.00 -668.00 11/18/23
191 Winien   115 Bard 77.00 0.00 0.00 77.00 12/24/21
192 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
193 Coronae   105 Bard 2400.00 1869.00 -91.00 440.00 04/11/19
194 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
195 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
196 Devlynsyde   105 Beastlord 654.00 661.00 -27.00 -34.00 02/07/20
197 Cobrah   110 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 11/30/19
198 Rarartizx   120 Beastlord 330.00 1975.00 -13.00 -1658.00 12/08/22
199 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
200 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
201 Bosshog   110 Beastlord 18.00 50.00 0.00 -32.00 05/10/19
202 Dianbst   115 Beastlord 326.00 700.00 -75.00 -449.00 01/22/21
203 Kurni   120 Beastlord 753.00 2610.00 -38.00 -1895.00 11/25/23
204 Darkweber   120 Beastlord 20806.00 10460.00 -4276.00 6070.00 02/24/24
205 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
206 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
207 Clawfin   115 Beastlord 614.00 350.00 -127.00 137.00 12/03/20
208 Leadgyn   115 Beastlord 1.00 0.00 -1.00 0.00 05/14/20
209 Cyberclaw   120 Beastlord 261.00 1525.00 -25.00 -1289.00 12/30/22
210 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
211 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
212 Skattle   115 Beastlord 594.00 0.00 -19.00 575.00 07/23/22
213 Khanibus   115 Beastlord 1175.00 2650.00 -76.00 -1551.00 12/04/21
214 Englefeuer   120 Beastlord 505.00 25.00 0.00 480.00 11/17/23
215 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
216 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
217 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
218 Teranis   105 Beastlord 116.00 125.00 0.00 -9.00 04/10/20
219 Bleggz   120 Beastlord 321.00 950.00 0.00 -629.00 10/12/23
220 Kaladias   118 Beastlord 97.00 500.00 -48.00 -451.00 03/11/23
221 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
222 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
223 Pymm   115 Beastlord 500.00 1595.00 -118.00 -1213.00 11/25/21
224 Kazana   120 Beastlord 4854.00 4974.00 -265.00 -385.00 10/07/23
225 Hellhair   120 Beastlord 819.00 2350.00 0.00 -1531.00 11/16/23
226 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
227 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
228 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
229 Animist   115 Beastlord 374.00 375.00 -55.00 -56.00 10/15/20
230 Bstelf   115 Beastlord 40.00 0.00 0.00 40.00 07/11/20
231 Taistoo   120 Beastlord 302.00 150.00 -42.00 110.00 08/03/23
232 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
233 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
234 Rezara   110 Beastlord 30.00 50.00 -3.00 -23.00 11/22/19
235 Christopher   115 Beastlord 251.00 750.00 -124.00 -623.00 10/22/21
236 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
237 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
238 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
239 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
240 Almond   115 Beastlord 29.00 450.00 0.00 -421.00 08/07/20
241 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
242 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
243 Dashiki   108 Beastlord 23.00 50.00 0.00 -27.00 08/23/19
244 Splag   115 Beastlord 163.00 695.00 -28.00 -560.00 11/06/21
245 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
246 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
247 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
248 Airakka   115 Beastlord 184.00 220.00 -46.00 -82.00 11/20/20
249 Atog   115 Beastlord 2169.00 2675.00 -22.00 -528.00 02/12/21
250 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
251 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
252 Paruaa   105 Beastlord 6142.00 5272.00 -40.00 830.00 07/30/20
253 Goburs   110 Beastlord 152.00 0.00 -63.00 89.00 05/08/20
254 Tefrawr   120 Beastlord 258.00 850.00 -17.00 -609.00 07/28/22
255 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
256 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
257 Iribabh   110 Beastlord 384.00 550.00 -13.00 -179.00 06/13/19
258 Mokudo   115 Beastlord 396.00 1050.00 0.00 -654.00 10/30/20
259 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
260 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
261 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
262 Vilulsis   110 Beastlord 31.00 25.00 0.00 6.00 02/28/20
263 Zenzzu   120 Beastlord 1279.00 250.00 -17.00 1012.00 11/25/23
264 Poddo   115 Beastlord 20986.00 20454.00 -121.00 411.00 03/31/22
265 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
266 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
267 Debeer   115 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 10/31/20
268 Goneau   120 Beastlord 1380.00 3925.00 -129.00 -2674.00 10/07/23
269 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
270 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
271 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
272 Swipeyst   110 Beastlord 27.00 300.00 0.00 -273.00 11/21/19
273 Ziback   120 Beastlord 649.00 2125.00 -55.00 -1531.00 11/05/22
274 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
275 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
276 Zahavi   109 Beastlord 370.00 425.00 0.00 -55.00 02/15/19
277 Isol   115 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 12/25/20
278 Renyna   120 Beastlord 80.00 625.00 -26.00 -571.00 08/26/23
279 Bumkus   120 Beastlord 12943.00 11965.00 -111.00 867.00 02/23/24
280 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
281 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
282 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
283 Lycaness   115 Beastlord 41.00 375.00 0.00 -334.00 07/10/20
284 Zarinenibashere   120 Beastlord 1099.00 3275.00 -15.00 -2191.00 02/23/24
285 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
286 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
287 Stuthe   110 Beastlord 39.00 50.00 0.00 -11.00 06/15/19
288 Myaatwo   115 Beastlord 307.00 550.00 0.00 -243.00 02/27/21
289 Gruxella   120 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/30/23
290 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
291 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
292 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
293 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
294 Chiyome   111 Beastlord 131.00 425.00 -26.00 -320.00 07/04/20
295 Wormm   120 Beastlord 106.00 100.00 -39.00 -33.00 01/28/23
296 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
297 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
298 Whurp   108 Beastlord 21.00 50.00 0.00 -29.00 07/19/19
299 Lukimin   115 Beastlord 639.00 1125.00 -63.00 -549.00 11/25/21
300 Aracorn   120 Beastlord 820.00 0.00 -46.00 774.00 11/24/23
301 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
302 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
303 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
304 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
305 Ketsup   111 Beastlord 153.00 350.00 -30.00 -227.00 07/03/20
306 Dahbeast   120 Beastlord 1082.00 1950.00 -17.00 -885.00 11/11/23
307 Dulcy   115 Beastlord 9104.00 6895.00 -1.00 2208.00 11/21/20
308 Rootdigger   120 Beastlord 3686.00 6885.00 -131.00 -3330.00 12/09/23
309 Liquor   110 Beastlord 113.00 100.00 0.00 13.00 08/17/19
310 Subbeast   115 Beastlord 24.00 0.00 0.00 24.00 05/29/21
311 Khatijah   125 Beastlord 9.00 125.00 0.00 -116.00 01/27/24
312 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
313 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
314 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
315 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
316 Beastguy   115 Beastlord 27.00 500.00 0.00 -473.00 07/25/20
317 Zeddo   120 Beastlord 1045.00 675.00 0.00 370.00 07/15/23
318 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
319 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
320 Throte   110 Beastlord 14.00 0.00 0.00 14.00 07/27/19
321 Roccky   120 Beastlord 12143.00 9470.00 -357.00 2316.00 02/24/24
322 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
323 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
324 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
325 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
326 Kruran   115 Beastlord 1306.00 1685.00 -64.00 -443.00 12/04/20
327 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
328 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
329 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
330 Krezy   110 Beastlord 56.00 0.00 0.00 56.00 08/24/19
331 Chatnoir   120 Beastlord 376.00 1125.00 -139.00 -888.00 10/14/23
332 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
333 Exbeast   105 Beastlord 4557.00 3485.00 -26.00 1046.00 05/04/19
334 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
335 Clobba   115 Beastlord 792.00 1745.00 -15.00 -968.00 01/15/21
336 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
337 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
338 Krezan   105 Beastlord 252.00 100.00 -46.00 106.00 08/10/19
339 Alligatoor   110 Beastlord 59.00 0.00 -51.00 8.00 10/11/19
340 Amigo   119 Beastlord 190.00 200.00 -83.00 -93.00 04/15/22
341 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
342 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
343 Jolsh   115 Beastlord 2147.00 1550.00 -213.00 384.00 02/10/22
344 Kloea   115 Beastlord 548.00 1430.00 -154.00 -1036.00 11/26/20
345 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
346 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
347 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
348 Sraskus   120 Beastlord 2470.00 2750.00 -68.00 -348.00 12/16/23
349 Mesmackem   120 Beastlord 642.00 3375.00 -46.00 -2779.00 07/27/23
350 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
351 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
352 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
353 Terrorwolf   115 Beastlord 137.00 350.00 -28.00 -241.00 11/20/20
354 Kebeker   120 Beastlord 274.00 0.00 0.00 274.00 08/12/23
355 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
356 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
357 Jozerk   120 Berserker 6067.00 3410.00 -63.00 2594.00 06/03/23
358 Volanis   115 Berserker 2441.00 1985.00 -31.00 425.00 03/27/21
359 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
360 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
361 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
362 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
363 Flasshur   110 Berserker 34.00 0.00 0.00 34.00 01/17/20
364 Expendables   120 Berserker 990.00 3160.00 -41.00 -2211.00 10/13/23
365 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
366 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
367 Slasherz   109 Berserker 326.00 585.00 0.00 -259.00 08/09/19
368 Birador   115 Berserker 82.00 500.00 0.00 -418.00 12/26/20
369 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
370 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
371 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
372 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
373 Whaaber   110 Berserker 7.00 0.00 0.00 7.00 11/02/19
374 Zyddo   120 Berserker 796.00 150.00 -37.00 609.00 01/06/24
375 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
376 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
377 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
378 Sneezur   115 Berserker 42.00 0.00 -42.00 0.00 02/04/21
379 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
380 Gnomemasher   110 Berserker 27.00 50.00 0.00 -23.00 11/09/19
381 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
382 Basilizk   115 Berserker 1014.00 325.00 -25.00 664.00 03/26/21
383 Tekklis   110 Berserker 26.00 0.00 0.00 26.00 11/14/19
384 Doleky   120 Berserker 416.00 800.00 0.00 -384.00 03/11/23
385 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
386 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
387 Krayzee   115 Berserker 250.00 200.00 0.00 50.00 05/14/21
388 Kraqkn   115 Berserker 96.00 50.00 0.00 46.00 05/27/21
389 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
390 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
391 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
392 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
393 Fearpaw   115 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 02/27/20
394 Krakensbro   120 Berserker 162.00 475.00 -21.00 -334.00 06/02/23
395 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
396 Vorpalx   105 Berserker 6669.00 4375.00 -2504.00 -210.00 09/14/19
397 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
398 Dariusx   115 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 06/10/21
399 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
400 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
401 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
402 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
403 Trollzoll   115 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/16/20
404 Aaress   120 Berserker 958.00 1200.00 -9.00 -251.00 02/24/24
405 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
406 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
407 Yuichiro   109 Berserker 100.00 50.00 0.00 50.00 03/08/19
408 Peydude   115 Berserker 336.00 1655.00 -57.00 -1376.00 12/30/21
409 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
410 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
411 Rinamor   120 Berserker 4674.00 3760.00 -133.00 781.00 03/31/22
412 Kazmin   105 Berserker 5242.00 4781.00 -59.00 402.00 12/12/19
413 Capacity   115 Berserker 339.00 1075.00 -30.00 -766.00 12/04/21
414 Grewl   120 Berserker 335.00 750.00 0.00 -415.00 09/16/23
415 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
416 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
417 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
418 Klassic   110 Berserker 248.00 50.00 0.00 198.00 06/22/19
419 Megacrit   115 Berserker 55.00 260.00 -27.00 -232.00 11/13/21
420 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
421 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
422 Psychomantis   115 Berserker 834.00 125.00 -29.00 680.00 10/23/20
423 Ivandraga   115 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/24/20
424 Dalmer   125 Berserker 77.00 300.00 0.00 -223.00 02/15/24
425 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
426 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
427 Panthro   115 Berserker 706.00 440.00 -18.00 248.00 02/27/21
428 Zahibx   110 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 08/23/19
429 Slysen   115 Berserker 56.00 0.00 -27.00 29.00 12/04/21
430 Tantrom   115 Berserker 808.00 1925.00 0.00 -1117.00 11/12/20
431 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
432 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
433 Varandas   115 Berserker 436.00 960.00 -25.00 -549.00 11/14/20
434 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
435 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
436 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
437 Synkraft   107 Berserker 110.00 400.00 -2.00 -292.00 11/14/19
438 Shurburt   115 Berserker 657.00 1825.00 -1.00 -1169.00 08/19/22
439 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
440 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
441 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
442 Ibaraki   115 Berserker 138.00 725.00 0.00 -587.00 12/26/20
443 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
444 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
445 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
446 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
447 Mredd   110 Berserker 615.00 275.00 -48.00 292.00 05/07/20
448 Ruthaford   120 Berserker 126.00 625.00 0.00 -499.00 08/11/22
449 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
450 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
451 Exzerker   115 Berserker 1800.00 1207.00 -28.00 565.00 01/22/21
452 Decon   120 Berserker 594.00 1750.00 -22.00 -1178.00 01/05/24
453 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
454 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
455 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
456 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
457 Finfernal   115 Berserker 1320.00 125.00 -45.00 1150.00 03/05/21
458 Whisperzerk   120 Berserker 118.00 1550.00 0.00 -1432.00 01/06/23
459 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
460 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
461 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
462 Megatog   115 Berserker 325.00 0.00 -31.00 294.00 09/25/21
463 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
464 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
465 Ungato   120 Berserker 635.00 525.00 -127.00 -17.00 01/05/24
466 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
467 Kneechopper   110 Berserker 31.00 0.00 0.00 31.00 12/13/19
468 Biggiesmallzz   120 Berserker 454.00 1375.00 -77.00 -998.00 08/03/23
469 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
470 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
471 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
472 Kuzanu   115 Berserker 172.00 250.00 0.00 -78.00 11/05/21
473 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
474 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
475 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
476 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
477 Gymir   113 Berserker 25.00 100.00 0.00 -75.00 04/17/20
478 Zerkzu   120 Berserker 290.00 500.00 0.00 -210.00 08/12/23
479 Krinni   105 Berserker 4659.00 3407.00 -41.00 1211.00 06/21/19
480 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
481 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
482 Vulcanex   120 Berserker 11547.00 8920.00 -178.00 2449.00 02/24/24
483 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
484 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
485 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
486 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
487 Miszus   115 Berserker 469.00 575.00 -1.00 -107.00 09/05/20
488 Jugger   120 Berserker 912.00 2200.00 -15.00 -1303.00 01/27/24
489 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
490 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
491 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
492 Ivxl   110 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/07/19
493 Leanasu   115 Berserker 32.00 375.00 0.00 -343.00 11/05/21
494 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
495 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
496 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
497 Dinklers   115 Berserker 187.00 350.00 0.00 -163.00 08/06/20
498 Pukgruk   120 Berserker 24.00 0.00 0.00 24.00 10/13/23
499 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
500 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
501 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
502 Doonks   115 Berserker 1887.00 770.00 0.00 1117.00 12/04/21
503 Amabama   115 Berserker 157.00 450.00 -35.00 -328.00 12/03/21
504 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
505 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
506 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
507 Lizzee   115 Berserker 746.00 1110.00 -1.00 -365.00 10/31/20
508 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
509 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
510 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
511 Frenzistrike   109 Berserker 736.00 495.00 -52.00 189.00 05/29/20
512 Crazys   120 Berserker 100.00 30.00 0.00 70.00 12/31/21
513 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
514 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
515 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
516 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
517 Buddley   105 Cleric 180.00 0.00 0.00 180.00 08/16/19
518 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
519 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
520 Nnyxx   120 Cleric 25051.00 13510.00 -298.00 11243.00 02/24/24
521 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
522 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
523 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
524 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
525 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
526 Jassen   110 Cleric 453.00 500.00 -42.00 -89.00 06/13/20
527 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
528 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
529 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
530 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
531 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
532 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
533 Linquin   115 Cleric 113.00 0.00 -10.00 103.00 02/06/21
534 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
535 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
536 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
537 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
538 Alorra   105 Cleric 3878.00 3592.00 0.00 286.00 04/27/19
539 Cinilya   120 Cleric 29755.00 10610.00 -407.00 18738.00 02/24/24
540 Sweetni   115 Cleric 12128.00 8110.00 -922.00 3096.00 10/27/22
541 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
542 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
543 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
544 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
545 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
546 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
547 Aubree   115 Cleric 65.00 375.00 0.00 -310.00 11/06/21
548 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
549 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
550 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
551 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
552 Maceyst   110 Cleric 59.00 300.00 0.00 -241.00 11/14/19
553 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
554 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
555 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
556 Scorndeath   105 Cleric 135.00 15.00 0.00 120.00 05/16/19
557 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
558 Zenniexx   110 Cleric 231.00 75.00 0.00 156.00 03/01/19
559 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
560 Tatonya   120 Cleric 2286.00 2475.00 -20.00 -209.00 11/25/23
561 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
562 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
563 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
564 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
565 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
566 Shtarshtip   110 Cleric 187.00 285.00 -3.00 -101.00 05/09/20
567 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
568 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
569 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
570 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
571 Riccoo   120 Cleric 1080.00 175.00 -171.00 734.00 08/12/23
572 Anglesy   110 Cleric 103.00 100.00 -53.00 -50.00 09/19/19
573 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
574 Wickedwitch   120 Cleric 8914.00 6160.00 -623.00 2131.00 02/23/24
575 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
576 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
577 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
578 Dokhopper   105 Cleric 6887.00 7299.00 -41.00 -453.00 07/04/20
579 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
580 Belief   107 Cleric 22.00 0.00 0.00 22.00 02/29/20
581 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
582 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
583 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
584 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
585 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
586 Durak   110 Cleric 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/19
587 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
588 Odix   115 Cleric 402.00 2125.00 -1.00 -1724.00 08/13/22
589 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
590 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
591 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
592 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
593 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
594 Healerchik   112 Cleric 47.00 0.00 0.00 47.00 06/11/20
595 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
596 Pandimedic   120 Cleric 637.00 1425.00 0.00 -788.00 11/12/22
597 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
598 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
599 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
600 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
601 Zyrina   109 Cleric 96.00 0.00 0.00 96.00 06/07/19
602 Darkdino   115 Cleric 70.00 100.00 0.00 -30.00 05/15/21
603 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
604 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
605 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
606 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
607 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
608 Thesmophoros   121 Cleric 255.00 1025.00 0.00 -770.00 12/29/23
609 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
610 Dinadmera   120 Cleric 68.00 0.00 0.00 68.00 09/14/23
611 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
612 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
613 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
614 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
615 Existential   110 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 07/26/19
616 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
617 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
618 Windreaper   120 Cleric 42809.00 29339.00 -1469.00 12001.00 12/16/23
619 Crupp   105 Cleric 915.00 782.00 -85.00 48.00 04/20/19
620 Ladydianna   105 Cleric 1572.00 1444.00 -8.00 120.00 05/25/19
621 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
622 Leanora   115 Cleric 695.00 2395.00 -74.00 -1774.00 11/24/22
623 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
624 Kenlae   120 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 12/07/23
625 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
626 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
627 Jumvapace   110 Cleric 93.00 0.00 0.00 93.00 07/11/20
628 Exilesbane   105 Cleric 116.00 75.00 -2.00 39.00 08/10/19
629 Sumii   120 Cleric 29430.00 16625.00 -1082.00 11723.00 02/24/24
630 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
631 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
632 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
633 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
634 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
635 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
636 Thoramir   115 Cleric 427.00 1125.00 0.00 -698.00 02/12/21
637 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
638 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
639 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
640 Harmoniey   115 Cleric 2677.00 3495.00 -222.00 -1040.00 06/24/21
641 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
642 Contalclari   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/19
643 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
644 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
645 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
646 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
647 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
648 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
649 Dianar   115 Cleric 90.00 175.00 0.00 -85.00 04/23/21
650 Higheels   120 Cleric 19135.00 11359.00 -173.00 7603.00 02/24/24
651 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
652 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
653 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
654 Freakster   120 Cleric 422.00 1350.00 -15.00 -943.00 11/25/23
655 Keldassan   120 Cleric 13736.00 5745.00 -1632.00 6359.00 10/21/23
656 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
657 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
658 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
659 Scornlife   115 Cleric 509.00 55.00 0.00 454.00 05/07/21
660 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
661 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
662 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
663 Marilynn   115 Cleric 49.00 0.00 0.00 49.00 05/13/21
664 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
665 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
666 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
667 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
668 Elliette   105 Cleric 108.00 0.00 -34.00 74.00 04/23/20
669 Wendere   110 Cleric 63.00 10.00 0.00 53.00 12/14/19
670 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
671 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
672 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
673 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
674 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
675 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
676 Xeri   115 Cleric 46.00 0.00 0.00 46.00 06/26/21
677 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
678 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
679 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
680 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
681 Furro   120 Cleric 72848.00 17266.00 0.00 55582.00 02/24/24
682 Holyana   109 Cleric 141.00 200.00 -35.00 -94.00 04/17/20
683 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
684 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
685 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
686 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
687 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
688 Amantius   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 05/09/19
689 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
690 Antigone   115 Cleric 54.00 0.00 -54.00 0.00 11/04/21
691 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
692 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
693 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
694 Kelssie   115 Cleric 2631.00 575.00 -231.00 1825.00 10/06/22
695 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
696 Evangela   115 Cleric 1427.00 1640.00 -37.00 -250.00 10/07/22
697 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
698 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
699 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
700 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
701 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
702 Vageeta   110 Cleric 41.00 160.00 0.00 -119.00 06/20/19
703 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
704 Silvermon   120 Cleric 53.00 0.00 -47.00 6.00 03/26/22
705 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
706 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
707 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
708 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
709 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
710 Heka   115 Cleric 143.00 575.00 0.00 -432.00 08/20/20
711 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
712 Hten   120 Cleric 613.00 2125.00 0.00 -1512.00 01/27/24
713 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
714 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
715 Dimerall   115 Cleric 18046.00 15767.00 -35.00 2244.00 10/03/20
716 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
717 Seresina   110 Cleric 338.00 212.00 0.00 126.00 09/19/19
718 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
719 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
720 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
721 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
722 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
723 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
724 Misanthropic   115 Cleric 100.00 550.00 0.00 -450.00 10/24/20
725 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
726 Libbs   120 Cleric 917.00 0.00 0.00 917.00 11/11/23
727 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
728 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
729 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
730 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
731 Medad   110 Cleric 29.00 50.00 0.00 -21.00 08/22/19
732 Trolbiterr   120 Cleric 12601.00 6564.00 -5175.00 862.00 11/04/23
733 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
734 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
735 Ghanda   115 Druid 8515.00 7659.00 -65.00 791.00 08/27/21
736 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
737 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
738 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
739 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
740 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
741 Ruccoo   120 Druid 1444.00 1925.00 -14.00 -495.00 12/22/23
742 Ladidah   115 Druid 159.00 320.00 0.00 -161.00 09/25/21
743 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
744 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
745 Nulan   108 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 02/14/19
746 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
747 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
748 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
749 Juniper   120 Druid 1470.00 2450.00 -80.00 -1060.00 11/04/23
750 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
751 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
752 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
753 Wenolas   109 Druid 60.00 125.00 0.00 -65.00 08/17/19
754 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
755 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
756 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
757 Nolly   120 Druid 950.00 875.00 -26.00 49.00 08/04/23
758 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
759 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
760 Mildaria   125 Druid 12452.00 9233.00 -335.00 2884.00 02/23/24
761 Angeline   115 Druid 5286.00 6480.00 -326.00 -1520.00 02/10/22
762 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
763 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
764 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
765 Kiranireese   120 Druid 330.00 975.00 -15.00 -660.00 12/09/23
766 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
767 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
768 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
769 Lilnazx   109 Druid 59.00 0.00 0.00 59.00 09/26/19
770 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
771 Gullivaer   120 Druid 3256.00 6916.00 -95.00 -3755.00 02/23/24
772 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
773 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
774 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
775 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
776 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
777 Anngelynne   115 Druid 50.00 0.00 -22.00 28.00 01/26/23
778 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
779 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
780 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
781 Jimech   105 Druid 871.00 350.00 0.00 521.00 06/01/19
782 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
783 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
784 Kianara   105 Druid 11074.00 10345.00 -177.00 552.00 05/14/20
785 Scornflora   120 Druid 225.00 575.00 0.00 -350.00 09/02/23
786 Dimbly   115 Druid 37707.00 29773.00 -62.00 7872.00 10/08/20
787 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
788 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
789 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
790 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
791 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
792 Swen   115 Druid 5078.00 3333.00 -89.00 1656.00 11/12/20
793 Achima   120 Druid 4142.00 4800.00 -117.00 -775.00 04/14/23
794 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
795 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
796 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
797 Quazzi   115 Druid 2876.00 3450.00 -120.00 -694.00 04/08/21
798 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
799 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
800 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
801 Ladori   115 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 12/24/20
802 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
803 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
804 Nellixx   105 Druid 7358.00 2769.00 -3104.00 1485.00 10/05/19
805 Neckross   115 Druid 2363.00 2710.00 -85.00 -432.00 05/21/21
806 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
807 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
808 Goet   105 Druid 2179.00 1826.00 0.00 353.00 03/30/19
809 Vallan   120 Druid 2226.00 1695.00 -31.00 500.00 06/25/22
810 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
811 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
812 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
813 Weovian   125 Druid 32.00 0.00 -8.00 24.00 02/17/24
814 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
815 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
816 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
817 Rorobi   120 Druid 63.00 25.00 0.00 38.00 11/24/22
818 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
819 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
820 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
821 Dereli   110 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 05/17/19
822 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
823 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
824 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
825 Gremmio   120 Druid 158.00 1050.00 -14.00 -906.00 08/11/23
826 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
827 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
828 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
829 Fromunda   115 Druid 1369.00 1985.00 -4.00 -620.00 12/18/20
830 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
831 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
832 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
833 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
834 Shessail   120 Druid 42.00 0.00 0.00 42.00 10/19/23
835 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
836 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
837 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
838 Tripping   110 Druid 41.00 0.00 0.00 41.00 10/17/19
839 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
840 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
841 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
842 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
843 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
844 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
845 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
846 Ishido   112 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 04/11/20
847 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
848 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
849 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
850 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
851 Aeaan   120 Druid 25101.00 15370.00 -1494.00 8237.00 02/24/24
852 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
853 Karric   120 Druid 1006.00 1175.00 -60.00 -229.00 06/11/22
854 Kuvanie   115 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 08/08/20
855 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
856 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
857 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
858 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
859 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
860 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
861 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
862 Bilie   120 Druid 3742.00 5475.00 -341.00 -2074.00 05/11/23
863 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
864 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
865 Rgagar   115 Enchanter 1817.00 2270.00 -100.00 -553.00 02/17/22
866 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
867 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
868 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
869 Dazzell   110 Enchanter 218.00 50.00 0.00 168.00 06/14/19
870 Droola   120 Enchanter 481.00 525.00 -41.00 -85.00 09/16/23
871 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
872 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
873 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
874 Renatta   115 Enchanter 60.00 0.00 -26.00 34.00 04/24/21
875 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
876 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
877 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
878 Dolaorn   110 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 03/08/19
879 Soorcha   120 Enchanter 279.00 450.00 0.00 -171.00 11/16/23
880 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
881 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
882 Succuba   120 Enchanter 13293.00 10250.00 -1200.00 1843.00 02/24/24
883 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
884 Jabaner   120 Enchanter 206.00 0.00 -4.00 202.00 07/01/23
885 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
886 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
887 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7940.00 6788.00 -262.00 890.00 08/30/19
888 Amaryah   110 Enchanter 1878.00 1075.00 -36.00 767.00 08/13/20
889 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
890 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
891 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
892 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
893 Sylphrena   120 Enchanter 478.00 1275.00 -24.00 -821.00 10/21/23
894 Aladenya   120 Enchanter 1345.00 1980.00 -107.00 -742.00 09/28/23
895 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
896 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
897 Nondider   110 Enchanter 89.00 0.00 -2.00 87.00 08/24/19
898 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
899 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
900 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
901 Maym   120 Enchanter 1741.00 1275.00 -69.00 397.00 03/30/23
902 Finsanity   120 Enchanter 34.00 0.00 -18.00 16.00 03/17/22
903 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
904 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
905 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
906 Skymezzes   110 Enchanter 62.00 400.00 0.00 -338.00 01/30/20
907 Brellontis   120 Enchanter 7341.00 4500.00 -850.00 1991.00 01/06/24
908 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
909 Gruesula   105 Enchanter 14698.00 11189.00 -380.00 3129.00 01/02/20
910 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
911 Margaery   120 Enchanter 158.00 1250.00 0.00 -1092.00 11/18/22
912 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
913 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
914 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
915 Rexa   115 Enchanter 150.00 0.00 -24.00 126.00 10/06/22
916 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
917 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
918 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
919 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
920 Rencoo   120 Enchanter 95.00 100.00 0.00 -5.00 02/03/23
921 Vandaydar   110 Enchanter 85.00 0.00 0.00 85.00 11/14/19
922 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
923 Scheherazad   115 Enchanter 1153.00 250.00 0.00 903.00 11/06/20
924 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
925 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
926 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
927 Faldyarr   120 Enchanter 35837.00 14557.00 -2749.00 18531.00 02/24/24
928 Saeny   120 Enchanter 1144.00 975.00 -164.00 5.00 12/29/23
929 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
930 Landaru   115 Enchanter 23355.00 19524.00 -173.00 3658.00 01/08/22
931 Scornair   115 Enchanter 106.00 75.00 -1.00 30.00 11/28/20
932 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
933 Savack   115 Enchanter 15697.00 15764.00 -663.00 -730.00 10/01/22
934 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
935 Skythefox   109 Enchanter 2148.00 2190.00 -339.00 -381.00 06/04/20
936 Sanchiel   120 Enchanter 2871.00 3025.00 -108.00 -262.00 02/24/24
937 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
938 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
939 Pupz   115 Enchanter 19.00 0.00 -15.00 4.00 01/21/21
940 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
941 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
942 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
943 Meechie   108 Enchanter 321.00 275.00 -2.00 44.00 03/28/19
944 Raknor   120 Enchanter 37.00 25.00 0.00 12.00 10/13/23
945 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
946 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
947 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
948 Derpity   115 Enchanter 54.00 75.00 0.00 -21.00 05/15/21
949 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
950 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
951 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
952 Cailen   115 Enchanter 75.00 0.00 0.00 75.00 05/07/21
953 Eyegora   120 Enchanter 11976.00 8749.00 -2179.00 1048.00 02/01/24
954 Chamus   120 Enchanter 4589.00 7320.00 -381.00 -3112.00 11/18/23
955 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
956 Jamazing   105 Enchanter 292.00 125.00 -2.00 165.00 10/26/19
957 Chantard   115 Enchanter 26.00 0.00 -26.00 0.00 12/03/21
958 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
959 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
960 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
961 Elrondh   110 Enchanter 30.00 0.00 0.00 30.00 08/31/19
962 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
963 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
964 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
965 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
966 Bisquit   116 Enchanter 18.00 0.00 0.00 18.00 01/14/22
967 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
968 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
969 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
970 Zariah   110 Enchanter 71.00 0.00 0.00 71.00 01/23/20
971 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
972 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
973 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
974 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
975 Ktira   120 Enchanter 66.00 300.00 -20.00 -254.00 09/30/22
976 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
977 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
978 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
979 Desiny   115 Enchanter 38.00 0.00 0.00 38.00 02/06/20
980 Bundi   120 Enchanter 3577.00 2997.00 -1370.00 -790.00 10/20/23
981 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
982 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
983 Yeomsa   120 Enchanter 909.00 650.00 -22.00 237.00 11/11/23
984 Regcoo   120 Enchanter 68.00 125.00 -25.00 -82.00 01/28/23
985 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
986 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
987 Krakrr   115 Enchanter 213.00 550.00 0.00 -337.00 09/04/20
988 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
989 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
990 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
991 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
992 Mind   120 Enchanter 357.00 75.00 -73.00 209.00 03/25/23
993 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
994 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
995 Ixvl   115 Enchanter 71.00 0.00 0.00 71.00 11/12/20
996 Izaeldore   110 Enchanter 141.00 400.00 0.00 -259.00 11/01/19
997 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
998 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
999 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
1000 Yenneffer   120 Enchanter 3319.00 3500.00 -484.00 -665.00 11/10/23
1001 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
1002 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
1003 Halfashame   115 Magician 43.00 0.00 -42.00 1.00 05/22/20
1004 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
1005 Aribunga   120 Magician 1242.00 3325.00 -53.00 -2136.00 10/14/23
1006 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
1007 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
1008 Marsmage   120 Magician 17738.00 18947.00 -655.00 -1864.00 02/08/24
1009 Wyldside   110 Magician 54.00 0.00 -51.00 3.00 09/19/19
1010 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
1011 Barcogar   115 Magician 163.00 1250.00 0.00 -1087.00 09/10/22
1012 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
1013 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
1014 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
1015 Pyritex   105 Magician 122.00 200.00 0.00 -78.00 04/11/19
1016 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
1017 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
1018 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
1019 Wonderlove   115 Magician 441.00 710.00 -57.00 -326.00 10/02/20
1020 Romen   110 Magician 53.00 50.00 0.00 3.00 07/20/19
1021 Valentino   120 Magician 69.00 625.00 0.00 -556.00 10/13/22
1022 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1023 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
1024 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
1025 Garonite   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 10/04/19
1026 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
1027 Fazido   120 Magician 1274.00 2825.00 -40.00 -1591.00 11/24/23
1028 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
1029 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
1030 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
1031 Kineely   115 Magician 2488.00 1950.00 -68.00 470.00 02/19/21
1032 Remslaren   105 Magician 2799.00 2295.00 -36.00 468.00 04/03/20
1033 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
1034 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
1035 Silkyduster   115 Magician 210.00 1100.00 -96.00 -986.00 01/15/21
1036 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
1037 Caligro   120 Magician 848.00 1850.00 -99.00 -1101.00 11/17/23
1038 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
1039 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
1040 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
1041 Glaa   120 Magician 255.00 400.00 0.00 -145.00 10/21/23
1042 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
1043 Cailien   115 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 02/27/21
1044 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
1045 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
1046 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
1047 Goddes   105 Magician 507.00 1075.00 0.00 -568.00 08/16/19
1048 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
1049 Aazien   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/17/19
1050 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
1051 Azulla   120 Magician 1483.00 760.00 -41.00 682.00 12/30/23
1052 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
1053 Kneik   120 Magician 353.00 1650.00 -20.00 -1317.00 02/04/23
1054 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1055 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
1056 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
1057 Mintalie   115 Magician 1027.00 0.00 -65.00 962.00 09/05/20
1058 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
1059 Allahkazam   115 Magician 292.00 250.00 -30.00 12.00 09/24/21
1060 Kraker   115 Magician 245.00 375.00 0.00 -130.00 10/10/20
1061 Adrakkin   120 Magician 3382.00 3050.00 -62.00 270.00 02/24/24
1062 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
1063 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
1064 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
1065 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
1066 Painne   110 Magician 20.00 50.00 0.00 -30.00 05/25/19
1067 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
1068 Tzeril   115 Magician 31.00 250.00 0.00 -219.00 07/31/20
1069 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
1070 Pagewriter   120 Magician 176.00 2075.00 0.00 -1899.00 01/06/23
1071 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
1072 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
1073 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
1074 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
1075 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
1076 Magiician   111 Magician 14.00 50.00 0.00 -36.00 01/11/20
1077 Canneto   115 Magician 11980.00 8240.00 -49.00 3691.00 06/25/22
1078 Naeladra   115 Magician 129.00 300.00 0.00 -171.00 09/11/21
1079 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
1080 Alkypet   120 Magician 68.00 0.00 0.00 68.00 10/05/23
1081 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
1082 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
1083 Telemacus   120 Magician 6474.00 5260.00 -121.00 1093.00 01/20/24
1084 Darkhollow   110 Magician 327.00 575.00 0.00 -248.00 08/15/19
1085 Eeline   120 Magician 30082.00 13255.00 -2373.00 14454.00 02/24/24
1086 Sancus   115 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 08/08/20
1087 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
1088 Faoril   120 Magician 17.00 0.00 -17.00 0.00 02/04/23
1089 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
1090 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
1091 Idaran   105 Magician 6251.00 5705.00 -210.00 336.00 07/06/19
1092 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
1093 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
1094 Armani   110 Magician 118.00 0.00 0.00 118.00 02/07/20
1095 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
1096 Nostradama   120 Magician 793.00 575.00 -259.00 -41.00 09/16/23
1097 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
1098 Laag   120 Magician 320.00 410.00 0.00 -90.00 10/28/23
1099 Elrodx   115 Magician 746.00 1765.00 -50.00 -1069.00 11/12/22
1100 Squiles   120 Magician 12438.00 12191.00 -2735.00 -2488.00 02/02/24
1101 Ryino   110 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/07/20
1102 Zabikbus   110 Magician 357.00 385.00 0.00 -28.00 09/28/19
1103 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
1104 Luft   115 Magician 69.00 60.00 0.00 9.00 10/24/20
1105 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
1106 Relsadark   120 Magician 320.00 2050.00 -83.00 -1813.00 06/23/23
1107 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
1108 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
1109 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
1110 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
1111 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
1112 Eanny   115 Magician 1195.00 1725.00 -25.00 -555.00 06/12/21
1113 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
1114 Squishtard   120 Magician 243.00 0.00 -56.00 187.00 01/21/23
1115 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
1116 Taegue   120 Magician 150.00 625.00 -30.00 -505.00 11/11/23
1117 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
1118 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
1119 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
1120 Zauberto   110 Magician 104.00 100.00 0.00 4.00 08/17/19
1121 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
1122 Vandadarea   115 Magician 441.00 1175.00 -69.00 -803.00 12/10/22
1123 Wenlain   120 Magician 2962.00 3710.00 -472.00 -1220.00 02/01/24
1124 Lilsnake   120 Magician 471.00 1975.00 -20.00 -1524.00 08/31/23
1125 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
1126 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
1127 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
1128 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
1129 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
1130 Zhora   120 Magician 7540.00 6235.00 -367.00 938.00 02/24/24
1131 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
1132 Jefuhfuh   120 Magician 1720.00 1500.00 -42.00 178.00 01/06/24
1133 Ttroubble   110 Magician 336.00 575.00 -38.00 -277.00 04/25/20
1134 Zersoth   125 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 01/05/24
1135 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
1136 Lanadar   120 Magician 20104.00 14612.00 -1103.00 4389.00 05/05/23
1137 Drokaten   106 Magician 221.00 800.00 -5.00 -584.00 07/02/20
1138 Unspeakable   110 Magician 17.00 0.00 0.00 17.00 08/17/19
1139 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
1140 Trumoon   115 Magician 178.00 1230.00 -26.00 -1078.00 01/02/21
1141 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
1142 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
1143 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
1144 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
1145 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
1146 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
1147 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1148 Aaenyin   115 Magician 880.00 1855.00 -31.00 -1006.00 09/08/22
1149 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
1150 Ballareborn   117 Magician 415.00 1470.00 -103.00 -1158.00 12/08/22
1151 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
1152 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
1153 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
1154 Cannetella   120 Magician 28.00 250.00 0.00 -222.00 11/10/22
1155 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
1156 Donea   120 Magician 590.00 2525.00 -72.00 -2007.00 11/30/23
1157 Saiadan   114 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 02/01/20
1158 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
1159 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
1160 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
1161 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
1162 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
1163 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
1164 Eredan   113 Magician 48.00 225.00 0.00 -177.00 06/26/20
1165 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
1166 Pistachio   120 Magician 961.00 2525.00 -81.00 -1645.00 12/03/22
1167 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1168 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
1169 Gemmedsoul   105 Magician 188.00 200.00 -65.00 -77.00 11/08/19
1170 Gaaj   120 Magician 445.00 600.00 0.00 -155.00 09/30/23
1171 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
1172 Dcopperfield   115 Magician 270.00 435.00 -25.00 -190.00 02/17/22
1173 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
1174 Johjoh   105 Magician 1788.00 1204.00 0.00 584.00 08/03/19
1175 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
1176 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
1177 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1178 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
1179 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
1180 Cothn   112 Magician 81.00 525.00 0.00 -444.00 07/16/20
1181 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
1182 Rubys   120 Magician 41.00 175.00 0.00 -134.00 12/08/22
1183 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
1184 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
1185 Syco   120 Magician 13254.00 15259.00 -516.00 -2521.00 11/30/23
1186 Lorgy   115 Magician 599.00 710.00 0.00 -111.00 07/24/21
1187 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
1188 Monstrous   115 Magician 843.00 1490.00 0.00 -647.00 07/08/21
1189 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
1190 Caziar   120 Magician 66.00 1000.00 -11.00 -945.00 09/28/23
1191 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
1192 Sostenes   115 Magician 3168.00 2540.00 -85.00 543.00 02/12/21
1193 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
1194 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
1195 Pleassure   115 Magician 52.00 350.00 0.00 -298.00 10/08/21
1196 Cargagin   120 Magician 285.00 1690.00 0.00 -1405.00 12/01/23
1197 Aerlien   115 Magician 154.00 125.00 0.00 29.00 08/06/20
1198 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
1199 Inncendio   120 Magician 239.00 1200.00 -3.00 -964.00 11/16/23
1200 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1201 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
1202 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
1203 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
1204 Sesmoi   112 Magician 30.00 0.00 -7.00 23.00 04/09/20
1205 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
1206 Beckon   115 Magician 77.00 0.00 0.00 77.00 09/24/21
1207 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
1208 Alezzar   120 Magician 534.00 1000.00 -23.00 -489.00 10/21/23
1209 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
1210 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
1211 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
1212 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1213 Kometo   110 Magician 15.00 50.00 0.00 -35.00 05/30/19
1214 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
1215 Costel   115 Magician 1477.00 2810.00 -21.00 -1354.00 12/22/22
1216 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
1217 Corianin   120 Magician 1155.00 1225.00 -37.00 -107.00 10/27/23
1218 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
1219 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
1220 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
1221 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
1222 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
1223 Erumuul   115 Magician 236.00 1075.00 0.00 -839.00 12/26/20
1224 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
1225 Wharever   115 Magician 125.00 1075.00 0.00 -950.00 12/11/21
1226 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
1227 Cicelee   120 Magician 86.00 0.00 0.00 86.00 10/13/23
1228 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
1229 Itybitty   105 Magician 41.00 0.00 -13.00 28.00 03/15/19
1230 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
1231 Zorii   110 Magician 64.00 50.00 0.00 14.00 07/05/19
1232 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
1233 Zyklu   115 Magician 150.00 0.00 -31.00 119.00 06/12/21
1234 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
1235 Magzu   120 Magician 883.00 825.00 -14.00 44.00 05/05/23
1236 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
1237 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
1238 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
1239 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
1240 Hrothgarr   115 Magician 485.00 1045.00 -34.00 -594.00 01/08/22
1241 Benmage   113 Magician 490.00 300.00 0.00 190.00 04/04/20
1242 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
1243 Worthani   122 Magician 748.00 3050.00 -304.00 -2606.00 02/24/24
1244 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
1245 Gruxlette   120 Magician 163.00 250.00 0.00 -87.00 10/28/23
1246 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
1247 Taeryn   115 Magician 371.00 125.00 -63.00 183.00 05/15/21
1248 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
1249 Goewyn   110 Magician 79.00 275.00 0.00 -196.00 08/24/19
1250 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
1251 Knickknack   115 Magician 342.00 805.00 0.00 -463.00 02/26/21
1252 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
1253 Larryy   120 Magician 1138.00 1950.00 -50.00 -862.00 10/14/23
1254 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
1255 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
1256 Cortina   105 Magician 309.00 0.00 -47.00 262.00 08/31/19
1257 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
1258 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
1259 Fablatik   110 Magician 581.00 700.00 -40.00 -159.00 08/01/20
1260 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
1261 Maximuus   120 Magician 1724.00 3100.00 -169.00 -1545.00 11/04/23
1262 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
1263 Provenio   125 Magician 16.00 350.00 0.00 -334.00 01/05/24
1264 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
1265 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
1266 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
1267 Kimimaro   125 Magician 926.00 800.00 0.00 126.00 01/19/24
1268 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
1269 Mikallvo   115 Magician 993.00 1205.00 -59.00 -271.00 09/30/21
1270 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
1271 Falconz   120 Magician 2154.00 2525.00 -154.00 -525.00 02/23/24
1272 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
1273 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
1274 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
1275 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
1276 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
1277 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1278 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
1279 Ascherr   105 Monk 57.00 0.00 0.00 57.00 02/23/19
1280 Amonk   115 Monk 74.00 250.00 0.00 -176.00 11/26/21
1281 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
1282 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1283 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1284 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
1285 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
1286 Enuma   106 Monk 407.00 1600.00 -19.00 -1212.00 08/21/20
1287 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
1288 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
1289 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
1290 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
1291 Amalaya   120 Monk 541.00 1100.00 -30.00 -589.00 11/09/23
1292 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1293 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1294 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1295 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1296 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
1297 Dolsha   115 Monk 140.00 50.00 -14.00 76.00 04/17/20
1298 Mten   120 Monk 25376.00 23346.00 -1702.00 328.00 02/23/24
1299 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1300 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1301 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
1302 Jenzu   120 Monk 527.00 450.00 0.00 77.00 02/24/24
1303 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1304 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1305 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1306 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1307 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
1308 Fupa   115 Monk 5419.00 4525.00 -284.00 610.00 01/28/23
1309 Xamis   85 Monk 66.00